Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty – możliwe konsekwencje?

Około 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach także obecnie, wiele osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ponieważ posiadanie polisolokaty związane jest z przeróżnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, a brak gwarancji wypłaty środków po zakończeniu umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w wielkim skrócie i według najprostszej definicji – to połączenie lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat nie jest symetryczny – znacznie większa ich część przeznaczona zostaje na inwestycje o zwiększonym ryzyku. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są z reguły niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami jest obarczona tylko jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością ustaloną w umowie, na przykład co miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub rok. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, że w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient dostaje niewielką część z funduszu, jaki dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, stąd nierzadko posiadacze polisolokaty decydują się na jej likwidację przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków zgromadzonych dotychczas na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych są kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.